اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

روان شناسی دسیسه و توطئه

چاه مکن بهر کسی ! دسیسه چینی و توطئه گری، از جمله کردارهای برخی آدمیان است که از دیرباز دیده و شنیده شده است. بسیاری از […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی به وسواس های کمال گرایانه

در ستایش متوسط زیستن از همان آغاز بنیان گزاری مدارس تیزهوشان و پرورش استعدادهای درخشان، چنین رویکرد و روندی، از سوی بسیاری از روانپزشکان و روانشناسان […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

روان شناسی زندگی روزمره

نوروز، رنگ نو زندگی ما نسل دهه چهل و پنجاهی ها بچه که بودیم، هنوز بسیاری – شاید بیش از نیمی – از تلویزیون های خانه […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

قرارگاه خانواده در جنگ خانمان سوز

چندی ست که بالاخره سخن از پیدایش « وزارت ورزش و جوانان » در این سرزمین بر زبان رانده شده است تا به امید پروردگار بخشنده […]