اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

کار گروهی ، به جای ستیز صنفی – بخش دوم و پایانی

متولیان پرشمار گستره ی بهداشت و سلامت روان پهنه و گستره ی بهداشت و سلامت روان و  اجتماع در ایران ، بستر آشفته و پریشانی دارد […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

کار گروهی ، به جای ستیز صنفی – بخش نخست

نابردباری ها در عرصه ی کشمکش های شغلی نیک به یاد می آورم ده پانزده سال پیش ، آن ماه ها که ستیز چشم پزشکان ( […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با هنر درمانی

هنر روان درمانی با هنر با پایان پذیرفتن سری مقالات « فیلم ( سینما ) درمانی » که در آن ها به گونه ای مفصل به […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با پندارها و کردارهای ناپسند آدمیان

این گناهان نابودگر « هفت گناه کشنده و چهار امر واپسین » نام یک نقاشی رنگ روغن روی چوب از هیرونیموس بوش، نقاش هلندی است که […]