اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

بازگشت با دلیل

نگرشی به چرایی و چیستی بازگشت ایرانیان به ریشه های تاریخی خویش بسیاری بر این باورند که بازگشت شمار چشم گیری از ایرانیان به سوی هویت […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بحران میانسالی

بحران در میانه عمر هفته ی گذشته یادآور شدم که در دوره ی گذار میانسالی ، دگرگونی های پیکری با نیازهای هیجانی و روانشناختی نوینی همراه […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با گذار میانسالی

تنگنای میانه زندگی گذار میانسالی به عنوان یک ارزیابی ژرف و نیرومند دوباره در همه ی رویکردها و سویه های زندگی ست که در پی رشد […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اختلال بحران هویت

سردرگمی و آشفتگی هویت مفهوم « هویت » ساختاری پیچیده و در هم تنیده از درون مایه های شناختی ، زیست عصب شناختی ، روانی – […]