اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آسیب شناسی روانی خشونت و پرخاشگری بخش دوم

چرخه ی  سرخوردگی ، خشم و پرخاش چالش های ژرف و سترگ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی – به ویژه در « اجتماعات عقب مانده ی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آسیب شناسی روانی خشونت و پرخاشگری بخش اول

ناکامی ، از قابیل تا قبایل کنونی پیشینه ی پرخاشگری و خشونت به تاریخچه ی پیدایش آدمی باز می گردد. اگر قتل بیش تر شامل بیگانگان […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اندوه و افسردگی پس از زایمان

زایمان در اندوه شایع ترین گونه از نشانه های خلقی که از سوی زنان در دوره ی بی درنگ پس از زایمان آزموده می شود ، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اختلال روان پریشی پس از زایمان

زایمان با هذیان دوره ی پس از زایمان ، هنگام رخ دادن دگرگونی های فیزیکی ، اجتماعی و هیجانی فراوانی است. تقریبا 85 درصد زنان برخی […]