اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با دوره ی گذار میانسالی

گذر از تنگنای میانه زندگی گذار ( ترانزیشن ) میانسالی به عنوان یک ارزیابی ژرف و نیرومند دوباره در همه ی رویکردها و سویه های زندگی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با سوگ نابهنجار

ستایش و سوگواری بیمارگونه سوگ بیمارگونه ممکن است سیماهای گوناگونی داشته باشد: از نبود یا دیرآغازی سوگ تا سوگ بسیار سهمگین ، استوار و ماندگاری که […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با سوگ بهنجار

در پاسداشت دلبند از دست رفته سوگ ، سوگواری و داغدیدگی سه واژه ای هستند که به واکنش های روانشناختی بازماندگان یک مرگ گفته می شوند. […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با رشد در میانسالگی

زایایی و بی بری در نیمروز زندگانی کارل گوستاو یونگ ، دوره ی میانه ی بزرگسالی – چهل تا شصت و پنج سالگی – را « […]