اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش شانزدهم

فیلم درمانی در گستره ی ملی و فرا ملی تاکنون آن چه در این ستون درباره ی فیلم درمانی نوشته ام ، همه در راستای شتاب […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش پانزدهم

هیولایی به نام روان پزشک ! تاکنون هر آن چه گفتیم از سودمندی سینما در شتاب بخشیدن به روند روان درمانی ، چه در سویه ی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش چهاردهم

سپیده ی پایان شب سیه فیلم هایی همچون « روز موش خرما » دیگر تقریبا در کتابخانه ی فیلم درمانی استاندارد شده اند. پتی نولان می […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش سیزدهم

معنای ناب و طعم خوش زندگی واقعی ممکن است در روند جلسه های روان درمانی و مشاوره ، خود مراجعان و بیماران هم فیلم هایی را […]