اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

ساده و خودمانی در سودمندی و خاصیت دارودرمانی

هراس بی دلیل گام به اتاق مطب می گذارد؛ اضطراب و افسردگی در چهره اش هویداست ؛ روی مبل می نشیند و خود را جمع و […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

روانپزشک خانواده روی خط داغ

در ستایش مشاوره « بیشترین شکایتی که زنان از مردان دارند، این است که مردان به سخن آنان گوش نمی سپارند؛ هنگامی که زن با شوهرش […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با روانشناسی آزمندی و طمع ورزی

دیو درون آز نخستین نافرمانی در برابر پروردگار از سه چیز ریشه گرفت: آزمندی، غرور و حسد؛ آزمندی آدم، غرور شیطان و حسادت قابیل. دیو آز […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با روان شناسی اسراف

کفر نعمت از کفت بیرون کند ! اسراف، یعنی زیاده روی در مصرف – به گونه ای که به بیهوده از دست رفتن ( ضایع شدن […]