اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با سندرم دختران تنهای سی ساله

تب سی سالگی سیندرلا پرورش و آموزش دختران با پسران در این مرز پر گزند، در بسیاری از خانواده ها گاه تا فرسنگ ها فاصله داشته […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی به شکاف نسل ها در ایران امروز

دموکراسی از خانواده واژه « شکاف نسل ها » در ایران ، نزدیک به دو دهه است که گام به ستون و سطور مطبوعات در ایران […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

هفت عادت مردمان ناکام

عادت نخست: منفی می اندیشند ! آدمیان همواره ناکام، در هر شرایطی فقط مشکلات را می‌بینند و آموخته اند که همواره از واقعیت های ناخوشایند زندگی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با تله پاتی

آگاهی و اثرگذاری از دوردست دورآگاهی یا تله پاتی ، ادارک فراحسی کنش های روحی – روانی فردی دیگر از سوی آدمی است . به بیان […]