اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی به پشتوانه ملی و فرهنگی مشاوره و رواندرمانی

فرهنگ ملی، آیین دینی بسیاری از همکاران ارجمند و ارزشمند دانش آموخته در رشته های مشاوره، روانشناسی و گاه روانپزشکی، در پی پایان سال های کوتاه و […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

ایستار و آماج روانپزشکی و رواندرمانی در ایران

خوانش فرا ملی، نسخه بومی نه چند ماه و سال، که چند دهه است که سخن از دگرگونی علوم انسانی – به ویژه فلسفه، علوم سیاسی، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آسیب شناسی ازدواج به سبک ایرانی

ازدواج آسان، نه شتابان ! آسیب شناسی پیوند و پیمان زناشویی در ایران، داستانی نیست که در قد و قواره و چارچوب یک نوشتار هزار واژگانی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با الگوهای دلبستگی و دلباختگی

از دلبستگی کودکی تا دلباختگی بزرگسالی دلباختگی، عشق رمانتیک، شور و شوق هماغوشی ( وصال ) و درد و رنج جدایی ( فراق )، همواره از […]