اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

جستاری در زود مرگی اهل فرهنگ در ایران

از آمدنم نبود گردون را سود وز رفتن من جاه و جلالش نفزود وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود کاین آمدن و رفتنم از بهر […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شناور در موج های شتابان ذهنی آشفته و سرشار

ویرجینیا ولف در اواخر دهه ی 1920 با نوشتن ناپیوسته ی رمان « موج ها » چندین هدف را با ذهنی دلزده و خسته پی گیر […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

تحلیل روانشناختی شخصیت های « نمی دونم فردا چی می شه »

امروزه هویدا شده است که رشد ویژه ی دوران کودکی نبوده و در همه ی درازای عمر ادامه می یابد؛ هر چند بخش بیشتر رشد و […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

تحلیل روانشناختی شخصیت های نمایشنامه ی « با من مثل باران حرف بزن و بگذار بشنوم »

در این نمایشنامه ، همچون نمیشنامه ی « فریاد ققنوس » با قاطعیت نمی توان درباره ی ویژگی های شخصیتی مرد و زن نمایشنامه ، دسته […]