اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی به پشتوانه ملی و فرهنگی مشاوره و رواندرمانی

فرهنگ ملی، آیین دینی بسیاری از همکاران ارجمند و ارزشمند دانش آموخته در رشته های مشاوره، روانشناسی و گاه روانپزشکی، در پی پایان سال های کوتاه و […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

ایستار و آماج روانپزشکی و رواندرمانی در ایران

خوانش فرا ملی، نسخه بومی نه چند ماه و سال، که چند دهه است که سخن از دگرگونی علوم انسانی – به ویژه فلسفه، علوم سیاسی، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آسیب شناسی ازدواج به سبک ایرانی

ازدواج آسان، نه شتابان ! آسیب شناسی پیوند و پیمان زناشویی در ایران، داستانی نیست که در قد و قواره و چارچوب یک نوشتار هزار واژگانی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با الگوهای دلبستگی و دلباختگی

از دلبستگی کودکی تا دلباختگی بزرگسالی دلباختگی، عشق رمانتیک، شور و شوق هماغوشی ( وصال ) و درد و رنج جدایی ( فراق )، همواره از […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با سندرم دختران تنهای سی ساله

تب سی سالگی سیندرلا پرورش و آموزش دختران با پسران در این مرز پر گزند، در بسیاری از خانواده ها گاه تا فرسنگ ها فاصله داشته […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی به شکاف نسل ها در ایران امروز

دموکراسی از خانواده واژه « شکاف نسل ها » در ایران ، نزدیک به دو دهه است که گام به ستون و سطور مطبوعات در ایران […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

هفت عادت مردمان ناکام

عادت نخست: منفی می اندیشند ! آدمیان همواره ناکام، در هر شرایطی فقط مشکلات را می‌بینند و آموخته اند که همواره از واقعیت های ناخوشایند زندگی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با تله پاتی

آگاهی و اثرگذاری از دوردست دورآگاهی یا تله پاتی ، ادارک فراحسی کنش های روحی – روانی فردی دیگر از سوی آدمی است . به بیان […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با زوج درمانی

یک سویه به قضاوت منشین زوج درمانی گونه ای از روان درمانی است که با هدف کاستن از ناهماهنگی ها و تعارض های زناشویی و پدید […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج در ایران امری محتوم و مقدس برشمرده می شود؛ اما همین پیوند آسمانی، که برای بسیاری با رشد و سازندگی و آرامش همراه بوده، سال […]