اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شارژ مغزی، ارمغانی الهی

مغز آدمی را می توان به « باتری » خودرو در سامانه ی برق آن هم تشبیه کرد که سرچشمه ی پدید آمدن نیروی جنبشی خودرو […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نقش مزاج خلقی – اضطرابی در ناکامی های زناشویی

در آغوش آتشفشان نا آرام ! افزون بر ویژگی های پر رنگ و اختلالات شخصیتی که به طور مداوم و مستمر بر برهم کنش های همسران […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آسیب شناسی روانی خشونت و پرخاشگری بخش دوم

چرخه ی  سرخوردگی ، خشم و پرخاش چالش های ژرف و سترگ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی – به ویژه در « اجتماعات عقب مانده ی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آسیب شناسی روانی خشونت و پرخاشگری بخش اول

ناکامی ، از قابیل تا قبایل کنونی پیشینه ی پرخاشگری و خشونت به تاریخچه ی پیدایش آدمی باز می گردد. اگر قتل بیش تر شامل بیگانگان […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اندوه و افسردگی پس از زایمان

زایمان در اندوه شایع ترین گونه از نشانه های خلقی که از سوی زنان در دوره ی بی درنگ پس از زایمان آزموده می شود ، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اختلال روان پریشی پس از زایمان

زایمان با هذیان دوره ی پس از زایمان ، هنگام رخ دادن دگرگونی های فیزیکی ، اجتماعی و هیجانی فراوانی است. تقریبا 85 درصد زنان برخی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

بازگشت با دلیل

نگرشی به چرایی و چیستی بازگشت ایرانیان به ریشه های تاریخی خویش بسیاری بر این باورند که بازگشت شمار چشم گیری از ایرانیان به سوی هویت […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بحران میانسالی

بحران در میانه عمر هفته ی گذشته یادآور شدم که در دوره ی گذار میانسالی ، دگرگونی های پیکری با نیازهای هیجانی و روانشناختی نوینی همراه […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با گذار میانسالی

تنگنای میانه زندگی گذار میانسالی به عنوان یک ارزیابی ژرف و نیرومند دوباره در همه ی رویکردها و سویه های زندگی ست که در پی رشد […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اختلال بحران هویت

سردرگمی و آشفتگی هویت مفهوم « هویت » ساختاری پیچیده و در هم تنیده از درون مایه های شناختی ، زیست عصب شناختی ، روانی – […]