اطلاعات تماس

روانپزشک و رواندرمانگران کلینیک، هر روز - به جز پنج شنبه و آدینه ( جمعه ) - از ساعت ۱۴تا ۲۲ ( دو پس از نیمروز تا ده شامگاه ) پذیرای مراجعان هستند.
 

ارسال پیام


دکتر بهنام اوحدی بورد تخصصی اعصاب و روان عضو کمیته سکسولوژی
انجمن علمی روانپزشکان ایران،نظام پزشکی 71450